طراحی سازه

دامنه کاربرد های اسکچ آپ بسیار وسیع است. در اینجا کاربرد اسکچ آپ در طراحی سازه را مشاهده می کنیم. این مدل را یکی از کاربران سایت به نام  Pishtivan برای ما ارسال کردند. از ایشان برای ارسال این مدل تشکر می کنیم.
دانلود مدل (حجم: ۳۲۲ کیلوبایت)

برنامه های رندر